چارت سازمانی

محمدکاظم محمدی
مدیرکل اداره کل حراست استانداری
فیصل نجفی
معاون اداره کل حراست استانداری
زهره کریمیان
کارشناس مسئول حفاظت فناوری اطلاعات 
قاسم مسعودی
کارشناس مسئول حفاظت فیزیکی
جمشید آذریان
رئیس دفتر مدیر کل
علی یوسفی
کارشناس هماهنگی و پیگیری
زینب نکویی
کارشناس اسناد
محسن حیدریان
کارشناس حفاظت پرسنلی
شهناز امیری
کارشناس حراست
شکرخدا خلیلیان
کارشناس حراست
نجف بابااحمدی
کارشناس حراست
 
-

ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/07/23