درباره اداره کل حراست استانداری

اداره کل حراست   

حراست بعنوان مشاوری امین و چشم بینا و مورد اعتماد مدیر دستگاه می تواند با شناسایی تهدیدات و آسیب ها و نقاط ضعف و قوت و ارائه اطلاعات به موقع نقش موثر در کاهش آسیب پذیری داشته باشد پیشگیری از وقوع تخلف یا بی نظمی ، اطلاع رسانی از وقایع و ارائه تحلیلهای صحیح اطلاعاتی ، همکار و کمک به مدیران در مواقع بحرانی ، نظارت و بازرسی خاص با نظر رئیس و آگاهی سازی حراستی کارکنان  و تهیه طرحها ، دستور العملها و آئین نامه های حراستی در زمینه حفاظت از اماکن و تاسیسات ، اسناد و اطلاعات و حفاظت IT  نیز از جمله اقداماتی است که می بایست در اولویت کاری حراست قرار گیرد.

بدیهی است حضور حراست در عرصه فرآیندی سازمانی همواره جهت دستیابی به دو هدف عمده است :


1- برنامه ریزی سازماندهی و تدوین برنامه های کلان و راهبردی در جهت حفظ و ارتقاء توان حفاظتی و امنیتی به منظور پیشبرد اهداف سازمان با توجه به چشم انداز ترسیمی از سوی ریاست محترم سازمان .


2- همراهی - مساعدت و ارائه مشورتهای موثر و اطلاع رسانی بموقع به رئیس ، مدیران و اعمال نظارتهای امنیتی و حفاظتی و انجام اقدامهای موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع انسانی.


ایجاد کننده صفحه : مدیر سایت | تاریخ آخرین ویرایش : 1397/07/23